شعرکوتاه   

۱-
 
دورشدن را
ازکدام قطاربی برگشت
                       یادگرفتی
وقتی همیشه
روی سکوی خانه بازی می کردیم
وتاخط ریل ها
          یک دنیافاصله بود؟!
 ۲-
(برای م.صادقی )
 
چون سیب رسیده ای
رهاشده دررؤیا
              بارودمی روم.
کاش
شاخه ای که ازآب می گیردم

                          دست توباشد!

لينک