شعرکوتاه   

 رضا کاظمی

۱-
 
تارنگ چشم هایت رابفهمم
سوخته بودم
وتو
رفته بودی
      برساحل دیگری بتابی!
 
۲-
 
شب
وچیزی شبیه ماه
آویخته ازدکل های نفت.
 
بادکنکی سفید
        معلق میان آسمان.
 
وکودکی که

         من بودم!

 

لينک