شعرکوتاه   

رضا کاظمی

١-

 لطفا

کمی دورتربایست!

مهربان که می شوی

بیشتردلم تنگ می شود.

٢-

توآمده ای،

کسی خانه نیست.

بهارآورده ای و

              چه قدرگل،اما

من هنوز

به رویش گلی می نگرم

که درکویرکاشته ام!

-بازمی گردی.

٣-

 کوتاه ترین شعرم را

برای توسرودم:

                    -بوسه!

 

لينک