توکه این روزهاآمده ای!   

تازه ازراه رسیده ای،بمان!

اگربروی

زمین سردخواهدشد

                         وفرسوده

                                    ومنقرض،

مثل تفنگی خالی

که درخواب جنگ

به غبارسردفراموشی

                        نشسته باشد.

 

اگربروی

کشتی ها

بادبان آویخته وبی سرنشین

بندرراترک خواهندکرد

ومن

اندوهگین وخاموش

مثل توده ای یخ

سرگردان دریای مه آلود

                            خواهم شد.

***

تازه ازراه رسیده ای،بمان!

اگربروی

باورکن اگربروی

زندگی،

آهنگ غم ناکی بیش نخواهدبود

لينک