شعرکوتاه   

(سکوت،هدیه ی تلخ چه کسی است،برای شیرینی لب های تو؟)

 

 

سنگ ریزه نیستی

حضورکوه راببوسی

                           تاقله

قطره نیستی

حضور رود راببوسی

                         تادریا،

تو سکوتی

یک سکوت بغض آلود.

کاش دروشوی

باهلال ماه،

        یک تبسم،

                  باگپی کوتاه!

 

کاش دروشوی

پیش ازآن که باران ببارد

رودبالابیاید

            دیوارشود

                        میان مان!

*

هدیه ی خوبی نیست سکوت

کاش دروشود

               باگپی کوتاه! 

  

لينک