داستان کوتاه: یک مُشت آدم احمق!


       احمق جان! به خودت می گویی و راه اَت را می روی. می روی سمت خیابان سی و ششِ غربی، بیندازی تووش تَهَش را دربیاوری بپیچی به راست برسی پلاک هفت ، کلید بیندازی بپیچانی به چپ بازکنی بروی داخل وِلو شوی روو کاناپه ی رنگ و روو رفته - چرک مُرد شده. از آن جا که راه افتادی، خیابانِ سی و هشتُ م، تا برسی بیفتی وِلو کنی خودت را، هی گفته ای - می گویی: احمق جان! احمق جان! پشت بندش هم درنمی آیی حرف ها - فحش ها - رکیک های دیگری بگویی - بارِ خودت کنی. وِردِ - ذِکرِ احمق جان! گرفته ای. خسته گی مانده گی اَت که در می آید، می رود از تن اَت؛ سبک می شوی. سبک می کنی خودت را از لباس های روو و زیرت. زیرت قَدِّ یک بشقابِ سوپ خوری نم برداشته خیس شده، که وقتی بلند می شوی از جات می بینی ش. لباس هات را همین طور پخش می اندازی گوشه کنار. می مانی وسط اتاق با یک تُنُکِه - شورتِ مامان دوزِ چارخانه چارخانه. گرم اَت می شود. فکر می کنی موتورت گرم کرده، الآن است که پیستون بچسباند - بچسبانی جووش بیاوری. دست می اندازی برگِ انجیرت را - تُنُکِه اَت را هم در می آوری پرت می کنی روو فرش. حالا شده ای شبیهِ - مثلِ قابیل پسرِ آدم؛ البت بدون آن برگِ انجیری که می بستند خجالت نشوند - نکشند جلو زن ها دخترهاشان. خودت را توو آینه ی قَدّی می بینی. می بینی چه قدر قِناس به نظر می آیی. کج و کوج. نا ترکیب. دوباره شروع می کنی ذکر می گیری، و صِدات اکو می شود توو گوش هات: احمق جان! احمق جان! بعد، می روی داخل حمام و تا بیرون بیایی بروی توو حوله ی لیمویی رنگ اَت، رها نمی کنی وِردت را. انگار گفته باشند مُعجِز می دهد، دوا درمان می کند دلِ شکسته بست خورده اَت را که یک ریز و تسبیح وار می گویی ش.

       پیش از ظهر - صبح درآمده ای از خانه رفته ای بروی دانشکده، اما نرفته ای. راه عوض کرده، کج شده - کج کرده ای مسیرت را سمت دیگر، و رفته ای گز کرده ای راهی را که حالا اَزَش شکسته، خُرد شده، گیج برگشته ای. صبح درآمده ای از خانه، رفته رسیده ای خیابان سی و هشتُ م، پلاک 1+12 ، زنگ طبقه ی دوم را فشار داده سوزانده ای تا بیاید باز کند دست اَت را بگیرد ببرد بالا آبرو ریزی نکنی، جَرمَنجَر راه نیندازی که همسایه ها سر بیرون کنند به کنج کاوی - فضوولی و ببینَندَش؛ بعد بنشینند دورِ هم به وِرّاجی، و مراسمِ «نخودچی خوران اَش» را راه بیندازند - برپا کنند بریزند روو آب هرچه داشته نداشته اَش را. پله ها را باش می روی بالا. می پیچی به چپ. می ایستی تا درِ اتاقِ قَدِّ کفِ دست اَش را بازکند برود - بروید توو، ببندد؛ کلید هم بیندازد بپیچاند توو قفل، قفل شود درِ اتاق اَش و تو فکر کنی زندانی اَت خواسته - می خواهد بکند. زندانی اَش شده بودی. نمی دانستی خودت. ظِنّ اَت هم نمی بُرد اسم اَش زندانی - اسیری باشد - است. و حالا آمده بودی به خلاصی - آزادی. آزاد کنی خودت را، نفس تازه کنی بفهمی هوای تازه چه قدر خوب است.

       دختره ی احمق! بِش می گویی - گفته بودی. رنگ از رُخ اَش گونه هاش بُرده، رفته، بی روح شده بود. نِگاهِ چشم هاش، چهره اَش، سر و بالاش کرده، دیده، با خودت گفته بودی: احمق جان! این چه قدر زیبا - قشنگ نیست اصلن که تا حالا بود - بوده است. ببین زیبایی ش چه قدر تَه کشیده، رفته - پریده است!

       توو خیابان، توو پارک، توو دانشگاه - دانشکده، اداره، سرِ کلاس، توو ترافیک؛ شیشه به شیشه نگاه به نگاه لب خند به لب خند شده دیده بوودی ش - دیده بودَت. توورَت را انداخته صیدش کرده - صیدت کرده کشیده بودَت بالا. رفته بودی اداره دیده بودی ش پشت میزِ منشیِ رییس نشسته بوده ناخن هاش را سوهان می زده. توو چشم هاش را دیده بودی برق داشته. توو دانشکده گوشه ی سلف دیده بودی ش تنها نشسته، رفته بودی پیش، سینیِ غذات را گذاشته بودی روو میزش، با چشم از چشم هاش اجازه - رخصت خواسته، گرفته بودی بنشینی. نشسته بودی.

       هرجا می رفتی - رفته بودی، دیده بودی ش نِگات می کند به تَمَنّا، به خواستن. خواسته بودی ش. بِش اشاره کرده راه افتاده بودی سمتِ درِ سلف. سلف را گذرانده - گذشته، انداخته بودی توو راه باریکه ی جنگلی تا برسی دروازه ی دانشگاه که بی شباهت به دروازه ی دِژهای قرون وُسطا نبود. نبود نگهبان توو اتاق اَش. صِداش زده بودی. پیدا شده آمده بازکرده بود. رفته بودی بیرون. جایی، پارکی، نیم کتی جُسته نشسته بودی رووش تا بیاید. احمق جان! آخر تو فقط نِگاش کرده بودی، نه حرفی - گپی - خنده بازاری، هیچ. رات انداخته - راش انداخته بودی پشت اَت بیاید که آمد. نشست کنارت. دست اَت را بی پروا - ترس - دلهره گرفت میان دست های لاغر - باریک - استخوانی ش. توو چشم هات زُل رفت گفت دوست اَت دارد - داشته است؛ از همان اول که دیده بودَت توو دانشکده - دانشگاه شلنگ تخته می انداختی از این سر به آن سرِ دالان - راه روها. گفت دوست اَت داشته وقتی آمده خواسته بودی رییس اَش را ببینی و او لاک - سوهان می زده ناخن هاش را و زیرجلکی هم تو را می پاییده و می گفته با خودش: چه قدر خواستنی است!

       بِش گفتی - می گویی: دختره ی احمق! رنگ از رووش - چهره اَش قهر می کند می پرد می رود. مات می ماند چه گفته ای چه شنیده است. هُل اَش می دهی عقب. عقب عقب می رود می افتد روو تخت، وِلو می شود. پاهاش آویزان می مانند از لبه ی تخت، خودش به پشت و چشم هاش بسته لب هاش لرز گرفته می شود. می روی پیش، رووش خَم می شوی طوری که گرمای نفس هات را حس کند آتش بیفتد به جان اَش، خودش را رها کند ترس اَش بریزد برود. همان طور خیمه زده رووش با صدای بلند بِش می گویی: دختره ی احمق! دست انداخته ایم این طور که هر روز سنگ می اَندازی - انداخته ای جلوم؟ جلوم که پُر شده است سنگ. بازی می کنی بام وقتی این طور می کِشانی م این سو آن سو؟ بازی است این که سرم درآورده ای -  توو دامن اَم گذاشته ای؟ باز ی م داری می دهی - می کنی بام؟ صدای در بلند می شود. پشت بَندش صدای مادرش که ناله - التماس - درخواست می کند کاری به کار دخترش نداشته باشی، رهاش کنی برود در را بازکند نفس تازه کند، نفس تنگی ش رفع - برطرف شود. دست اَش را می گیری بلندش می کنی هُل اَش می دهی طرفِ در. خودت می نشینی جاش. دست هات را گیره - قلاب می کنی دورِ سرت، وِرد می گیری: احمق جان! احمق جان! تا برسی پلاک هفت، کلید بیندازی بپیچانی به چپ بازکنی بروی توو، وِلو شوی روو کاناپه ی رنگ و روو رفته - چرک مُرد شده، و تسبیح بیندازی - می اندازی دانه ای یک احمق جان!

       دانشکده - دانشگاه شلوغ شده زده بودند بچه ها ظرف و ظروف سلف را، سلف را زده درب و داغان کرده ریخته بودند بیرون، و خیابان را پُر کرده بودند شلوغی - ازدحام. یکی هم معلوم نبود از کجا پارچه ای، چوبی سَرهَم بَندی کرده داده بود رووش نوشته بودند: ما نان نمی خواهیم آزادی بدهید - می خواهیم. تو هم قاطی شان لا به لاشان رفته بودی، گاه تند گاه آرام، مشت هات هم گِرِه بالای سرت. بعد، دیده بودی ش خیره اَت شده کنار تا کنارِ بچه ها روو جدول راه می آید. سرش، نگاه اَش چرخیده تو را می سُکَد؛ خودت را، رفتارت، راه رفتن اَت، شعار دادن اَت را.

       رییس دانشگاه کم آورده استعفاش را نوشته بود. بچه ها کاغذ گذاشته بودند جلوش بنویسد: گُه خوردم - می خورم دیگر رییس دانشگاه - دانشکده ی نکبتی تان شدم - بشوم. هُوورا کشیده بودی، بچه ها هم پشت اَت درآمده آسمانِ دانشکده را جِر داده بودند با صداشان و کلاغ های روو کاج ها را هم پرانده بودند. بعد، آب ها از آسیاب که ریخته - افتاده بود؛ شده بود همان کاسه و همان آشِ خدیجه سلطان. آزادی که بِهِ تان ندادند هیچ، کووفت هم ندادند. تازه قیمتِ نان و آب و دانه تان، ژتون هاتان را هم بردند بالا.

       هنوز چشم هاش نِگات می کرد. رفتی سینیِ غذات را گذاشتی روو میزش با چشم هات گفتی می شود - اجازه می دهد بنشینی کنارش ببینی چه مرگ اَش است که هرجا می روی هست - بوده - می سُکیده اَت؟ و او مرگ اَش را برایت می گوید. می گوید چه مرگ اَش است. بی حرف می گوید. بلند می شود می رود سینیِ نیم خورده ی غذاش را می گذارد روو میز آشپزخانه کنار باقی سینی های کثیف - چرب و چیلی، و راه اَش را می کشد سمتِ - طرفِ در، و می رود خارج می شود. کشیده می شوی پِی اَش. پِی اَش را، بوویِ عطرِ مکش مرگمایش را دنبال می کنی. از راه باریکه ی جنگلی می گذری. از دروازه رد می شوی می رسی می نشینی - می نشیند کنارت، دست اَت را می گیرد میان دست هاش، زبان باز می کند می گوید دوستت دارد. می گویی: چه دیدی در من حس کردی خواستی دوست اَم داشته باشی که داری این طور می کِشانی - کِشانده ایم این جا؟ می گوید: هیچ. فقط می دانم - دانسته اَم باید دوستت داشته باشم. داشته باشم اَت. بات هر جا بروی بیایم. نفس اگر می کشم، با تو باشد - باشم. می بینی اگر رهاش کنی، برا خودش مجنون می شود تو را هم می کند لیلی؛ می شوید تیاترِ دونفره ی روحوضی، و حالا بیا تماشا کن. می گویی: پاشو بزن به چاک! من به قدرِ موهات، موهام را سفید کرده اَم از بس اسیرِ این و آن شده عُمر سوزانده اَم، که کوفت هم دست اَم را نگرفته. عشق را بگذار روو ورقه ی امتحانی ت، نمره اَت را ببین چند می شود. نمره که بِت نمی دهند هیچ، درکونی هم می زنند می اندازندَت بیرون بروی بشوی لَلِه ی بچه هات، کهنه ی گُهی شان را بشوری دانه ای یک تیپا. چشم هاش خیس می شود - شد؛ چند قطره هم اِضاف آورد، رهاشان کرد بِشُرَند بیایند روو گونه هاش، رَدِّ کِرِم - پورد - ریمل راه بیندازند. با خودت می گویی - گفتی: دل اَت می آید ضعیفه را داری گریه - گریه اَش را داری در می آوری؟ دستمال اَت را از جیب بغل اَت در آوردی - در می آوری می دهی بِش. می گیرد. جای اشک هاش دماغ اَش را فین می کند - می گیرد - گرفت. با صدا. بَدَت آمد. توو دل اَت گفتی: گیرِ چه الاغی - خری - آداب ندانی افتاده ایم ها. افتاده بودی و حواس اَت نبود. بازی ش را بُرده رفته بود. به خودت که آمدی، دیدی نیست. نبود. اصلن انگار نبوده. از ابتداش هم نبوده که بیاید دست اَت را بگیرد میان دست های استخوانی ش بگوید: دوستت دارم.

       ایستاده بودی وسطِ سلف شده بودی دَم تَقِه ی سرگرمی بچه ها. بچه ها نِگات می کردند با نیشِ باز و گاهی صدای خنده - خنده هایی می شنیدی که بِت می گفت: باید چیزی، خبری شده باشد برات. توویِ سرت باید اتفاقی افتاده باشد. و افتاده بود. میان سلف با دختری که نبود، هیچ وقت نبود، حرف زده بودی. دستمال بِش داده، چهره اَت را درهم کرده بودی از صدای فین کردن - دماغ گرفتن اَش. میان سلف رفته بودی از دانشگاه - دانشکده بیرون. بیرون رفته نشسته بودی روو نیم کتی - صندلی ای نزدیک میزِ ژتون فروشِ سلف. بِش دستمال تعارف کرده بودی. توو دل اَت گفته بودی ش: گیرِ چه الاغی - خری - آداب ندانی افتاده ایم ها.

       رها شدی، اما رهات نکرد دختر. حالا هم که توو حوله ی لیمویی رنگ اَت، نه، حوله ی لیمویی رنگ اَت را به خود پیچیده ای و افتاده - فرو شده ای در کاناپه، و تسبیحِ احمق جان دست گرفته می گردانی؛ رهات نکرده.

       رفته بودی خانه شان. زنگ را فشار داده سوزانده بودی بیاید پایین، قصه اَت - تکلیف اَت را روشن کند بگوید چه گُهی غلطی می خواهد، نه اصلن چه خاکی روو سرش - سرت می خواهد بریزد دفن کند خودش را تو را؟ بیاید، بگوید، روشن کند - روشن شوی، خیال اَت تخت شود بروی. رفتنا هم توو رووش نگاه کنی بگویی به تُخمِ چپِ پسری که می خواستی اَزَش داشته باشی.

       آمد پایین. پایین نماند، دست اَت را گرفت برد بالا توو اتاق اَش، کوچه - محله شان را نگذاری سرت جَر مَنجَر راه بیندازی. باش رفتی توو. کلید انداخت در را قفل کرد. زندانی ت کرد. زندانی اَش بودی. یَشَر کشیدی سرش که: دختره ی احمق چرا وِل اَم نمی دهی - نمی دهید بروم به زنده گی مُرده گی اَم برسم؟ برسم جایی که باس می رسیدم؛ نرسیده اَم مانده اَم از همه عقب تر دارم درجا می زنم توو گُه - تاپاله اَم؟ چشم هاش - چشم هاشان گِرد شده بود؛ و تووشان دو تا علامت تعجب سیخ ایستاده بودند روو به پایین. دست اَت را گرفت اَند - گرفت کشید سمت خودش که روو تخت نشسته بود. کشیده شدی طرف اَش. پات گرفت به چیزی - عروسکی، افتادی رووش. دست اَت تیرک شد خودت خیمه. خیمه زدی رووش. چشم هات رفت به هوای چشم هاش. توو چشم هاش بیداد می کرد شهوت، خواستن، تمنا. انگار وول وول اَش شده آمپرش زده باشد بالا. خودت را کشیدی - می کشی کنار. کنارش می نشینی. دست اَت را می گیرد توو دست های استخوانی ش. می گوید: دوستت دارم. می گویند: دوستت داریم.

       حالا می بینی نشسته ای روو نیم کت چوبی، روو کاناپه ی رنگ و روو رفته - چرک مُرد شده. ایستاده ای عریان وسط اتاق، وِردِ احمق جان گرفته ای. ایستاده ای گیج میان سلف، سینی به دست. نشسته ای روو صندلیِ کنار ژتون فروش، دست اَت توو دست اَش. بِت می گوید: دوستت دارم. می بینی حبس شده ای توو اتاق اَش. گرم اَت است. رووشان خیمه زده ای خیره شده ای توو چشم هاشان، گفته ای - می گویی: این - این ها چه قدر زیبا - قشنگ نیست اَند اصلن که تا حالا بودند - بوده اند! دست اَت توو دستِ ژتون فروش است. توو دستِ دختری - دخترهایی است که بِشان گفته بودی - گفته ای: احمق! می بینی کلید انداخته ای پلاک هفت را رفته ای - می روی توو، و یک ریز به خودت می گویی: احمق جان! و تنها صدایی هم که توو گوش هات چرخ می خورد، می خورد به دیواره هاش اِکو می شود؛ صدای خنده ی بچه هاست که سلف را گذاشته اَند روو سرشان، دَم گرفته اَند: احمق جان! احمق جان!


( رضا کاظمی - تیر 88 - تهران )                  


/ 72 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دکتر کالیگاری

پایانش عالی بود از ابتدا خیلی زور زدم که جلو برم ولی آخرش فقط همین بایستی آخرش می بود درود استاد

شهرزاد(بانوی کویر)

سلام داستانهایتان را می خوانم و دوستشان دارم. به روزم با " الف تا ی"... می آیی ؟ برقرار مانی و پایدار

رحیمی

استاد . چرا برامون شعر نمی گین !!![ناراحت]دلامون پوسید تو این بیهودگی .خیلی منتظرم خب[دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][افسوس]

پیک سحر

سلام دوست عزیز و خسته نباشی جالب بود اما سنگین [گل]

تینابهروز

مرسس استاد[گل]

تینابهروز

مرسی استاد[گل]

سلماز باغبان

مثل همیشه عالی

سلماز باغبان

مثل همیشه عالی