گفت:نمازكردند؟

گفت:آري.

گفت:آه!

يكي گفت:نمازتمام عمرم به تودهم آن آه رابه من ده!

(مقالات شمس )

×××

تورفته اي سمت خورشيدي كه

شانه هايت را

ستاره باران مي كرد

من مانده ام

داغ دارمهتابي كه

آسمانش

وام دارنگاهت بود.

انصاف بده!

آسمان بي مهتاب آيا

به لعنت خدا مي ارزد؟!

/ 4 نظر / 6 بازدید
مهرنوش

برام دلنشين تر از هميشه بود.

هتل

مظلوم کوچکم اینگونه در شقاوت ظلمی بزرگ سوخت مادر غمت مباد که تاریخ جنگ ما