يك مثل تهروني مي گويد:ازتخم خارخاسك سنبل سبزنمي شه."

البته ماچيزديگري مي خواهيم بگوييم كه شايدبه مثل بالاربطي هم نداشته باشدولي چون مدتي است بامثل شروع وبه آن ختم كرده ايم گفتيم ترك عادت نكنيم!ازقديم هم گفته اند...باري-دوستي مي گفت:خاك بعضي آدم هانرم است وخاك بعضي ديگرسفت.گفتيم:خب؟گفت:يعني اگريك گل توي خاك بعضي آدم هابكاري مي شودگلستان واگرتوي خاك بعضي ديگربكاري مي شودخارزار.گفتيم:واقعا ؟سرش رااين طوري تكان داد!يعني واقعا.درآمديم گفتيم:حالااگراين خاك هاراباهم قاطي كنيم وتويش گل بكاريم چي عمل مي آيد؟سرش رااين جوري كج كردوگفت:گل سرخ!هم خاردارد هم گل است.گفتيم:عجب!  حالاشماهم اگرخواستيدباخاكي قاطي شويد اول مقداري ازآن رابدهيدآزمايشگاه مكانيك خاك تابراي تهن مشخص كندسفت است يانرم وداراي چه ناخالصي هايي است.اگردرخاك طرف تان ناخالصي هايي مثل:حسادت-حقارت-كينه-دروغ-تياتربازي-... نبودباخيال راحت برويدباهم مخلوط شويد!براي همه تان يك گلستان گل سرخ آرزو مي كنم.

 

نمي بيني مگراين آهنگ ها-خاطره ها

چه گونه درجانم فريادمي كشند

كه انگارهزارچوپان تنها

يك باره درني لبك دميده اند؟

 

داس ها

هرقدربرنده تر-تيزتر-اما

اين آهنگ ها-خاطره ها

هيچ گاه درمن درونمي شوند

حتااگر

خاكسترتورا وعطرتورا

بادها-نسيم ها

باخودبرده باشند!                           (ازمجموعه ي ماه درحوض بي ماهي )

/ 7 نظر / 6 بازدید
مهرنوش

زیبا بود آقای کاظمی. هم متنتون و آرزوی قشنگتون و هم این شعر! من آرزوی شاعرانه ای ندارم (بلدنیستم)ولی خوب براتون آرزوی بهترینها رو دارم.

چيزی شبيه باران

یادت را باد ها با خود بردند و ابرها نشانی تو را باریدن زمین سبز از توست.

پرنيان ماه

سلام بلاگ زيبايی داريد و البته قلمی روان موفق باشيد

عيسی

تيتر وبلاگت را بسيار دوست دارم ...

سعيده

امان از اين دوستتون که حرف های عجيب ميزنه !

سعیده ز

حالب بود!

هتل

تاریخ پر تلئلو مظلومان سرشار از شکفتن مریم هاست این نامه را از جبهه جنوب از سرزمین زخمی خوزستان با خون پاک و روشن مریم