پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

توکه این روزهاآمده ای!

تازه ازراه رسیده ای،بمان! اگربروی زمین سردخواهدشد                          وفرسوده                                     ومنقرض، مثل تفنگی خالی که درخواب جنگ به غبارسردفراموشی                         نشسته باشد.   اگربروی کشتی ها بادبان آویخته وبی سرنشین بندرراترک خواهندکرد ومن اندوهگین وخاموش مثل ... ادامه مطلب
/ 53 نظر / 22 بازدید