پست های ارسال شده در شهریور سال 1387

توکه نیستی هیچ کجا نمی روم. نه به دیدن جنگل های پُرسایه وُ                                   کاج های تلخ نه به تماشای ماه وُ                    شعله های ... ادامه مطلب
/ 73 نظر / 28 بازدید

ازنیمکت های خالی بدم میآد!

 1 یک امشب درمسیرباد بایست عاشقانه هام را            سپرده ام بیاورد!   2 میان جنگلِ کاج های تلخ هرنیمکتِ خالی می تواندجای توباشد .   واین جا چه قدرنیمکت خالی هست                                ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 24 بازدید