پست های ارسال شده در آدر سال 1387

شعرکوتاه

١- بااندوهی کودکانه گفتی:ماهی اَم مُرد! اماازتنگِ بلورش               هیچ نگفتی! 2- من اگربروم بغض اَت رامی پیچی درحنجره اَت                                     باخود می بری.   تواگربروی من هیچ کاری نمی کنم مگراین ... ادامه مطلب
/ 50 نظر / 46 بازدید
1- سردم است. نشسته ام پشتِ نیم کتِ همیشه خیره به افقی که نمی بینم وبه خورشید که خواب است انگارهنوز،                           هنوز،                          هنوزکه نیامده است او ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 41 بازدید
شادی، میهمانِ خانه ام بود امروز وازآسمانم           گل بنفشه می بارید. باورکنید اول آذر یعنی هنوزپاییزاست! * شادی رفت،امابرایم کودکی اَش عطربنفشِ گل هایش وعروسک نرمِ پنبه ای اَش ... ادامه مطلب
/ 52 نظر / 36 بازدید