آقاباورکنیدتقصیرمانیست که این جوری میشود.یاتصیرابراهیم است یا هم کامپیوترمان.باورکنید!!!

/ 3 نظر / 6 بازدید
مهرنوش

اون از مگسها! اینم از کامپیوتر ما؟ که فونتو درشت می کنه و دوبار دوبار ۱ پست رو تکرار میکنه!! عجیبه!

مصطفا

به! آق رضای گل... خوب ما شمارا چسبانديم.. خوشحالم که اينجايی...باز ميام... فعلا...

هتل

تاریخ پر تلئلو مظلومان سرشار از شکفتن مریم هاست این نامه را از جبهه جنوب از سرزمین زخمی خوزستان با خون پاک و روشن مریم