امروز شعری برایت گفتم

می دهم پرنده هابرایت بیاورند

توهم تکه ای از آسمان برایم بفرست

تاازپنجره ام بیاویزم

شب ها

اتاقم ماه ندارد!

/ 3 نظر / 5 بازدید
بارانک

ماه من سقف اسمان را سوراخ می کنم تا وقتی گذر می کنی مبادا مرا فراموش کنی

هتل

تاریخ پر تلئلو مظلومان سرشار از شکفتن مریم هاست این نامه را از جبهه جنوب از سرزمین زخمی خوزستان با خون پاک و روشن مریم